Activitat adreçada a: Nens/es de 1r a 6è

Descripció i objectius:

L’activitat d’anglès extraescolar que Sport Dirigit ofereix a l’Onze té com a principal objectiu que els alumnes assoleixin un nivell d’aquesta llengua que els permeti entendre-la i usar-la amb soltura tant a nivell escrit com parlat i que els permeti, alhora, certificar aquest nivell amb el reconegut First Certificate Exam de la Universitat de Cambridge. Per tal d’arribar a aquest objectiu, l’àrea de llengua anglesa d’Sport Dirigit ha dissenyat els cursos d’anglès extraescolar de la mateixa manera que una acadèmia.

Amb un tret carcterístic i clarament diferenciador i és que, en tots i cada un dels nivells, els nostres professors només fan ús de la llengua anglesa. La llengua materna només la considerem útil en ocasions molt concretes. Seguint aquesta premisa, i tot respectant els processos maduratius i individuals de cada un dels alumnes, els professors fomenten d’aquesta manera que tots els alumnes, uns abans uns després, acabin fent ús de la llengua anglesa sense vergonya i amb entusiasme.

Comencem ensenyant anglès als infants 1er i 2on de primària de manera molt lúdica; fem ús de cançons, històries, titelles, jocs i la propia creativitat dels nens i nenes per promoure els primers contactes amb aquesta llengua. S’engloben dins dels grups anomenats Junior 1 i 2 respectivament. Adaptem, però, aquests dos nivells, al gran salt que suposa per als infants el fet de començar a llegir i escriure i, per tant, els introduïm també a la lecto-escriptura en anglès.

A partir de 3er de primària els diferents grups els confeccionem segons els nivells dels alumnes i no les edats, i són els següents grups: Junior 3, 4 i 5, Teens 1 (pre-intermediate) Teens 2 (intermediate), Teens 3 (upper-intermediate) i FCE I i II. Aquests grups necessiten ja repassar i consolidar allò après a l’aula a casa seva i, per tant, hauran de realizar tasques demanades pel professor cada setmana.

Això els permetrà enfrontar-se de manera òptima a un examen que, al final de cada trimestre, ens permetrà avaluar els coneixements que van assolint. Els exàmens de 1er i 2on trimestre valdrán un 10% de la nota final respectivament i la nota de 3er trimestre valdrà el 80% restant.

Malgrat això, considerem de vital importància l’avaluació continuada dels estudiants, i és per això que el primer i el segon trimestre enviem per mail un informe personalitzat a totes les famílies (des d’Iniciació 1 fins a FCE II) en el qual fem esment del progrés de l’alumne en múltiples àrees de la llengua anglesa. L’últim dia del curs els professors entregaran un informe final directament en mà a les famílies i aprofitaran per comentar breument amb elles l’evolució general dels seus fills i filles durant el curs.

Horaris disponibles:
Dilluns i dimecres, de 16.45 h a 18.15 h
Dimarts i dijous, de 16.45 h a 18.15 h

Què cal portar?
Berenar

Dates d’inici i fi de l’activitat:
Aquesta activitat començarà la primera setmana d’octubre de 2016

Tarifes:
2 dies/semana: 36 €/mes
Matrícula socis de l’AMPA: 20 €
Matrícula no socis de l’AMPA: 60 €

Empresa que organitza l’activitat:
Sportdirigit

Butlleta d’inscripció a extraescolars 2016-201